Usługi medycyny pracy i internistyczne dla pracowników Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

  Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

Usługi medycyny pracy i internistyczne dla pracowników Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Biura Zarządu WSM pok. 104 w cenie 50zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-15:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:

Marzena Wiszniewska e-mail: marzena.wiszniewska@wsm.pl tel. 22 56 13 413,

Od Oferentów wymagane są:

- wniesienie do dnia 18.12.2017 r. wadium w wysokości: 2.500,00zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) na nr konta:

PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ” Oferta na usługi medycyny pracy i internistyczne dla pracowników Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2018” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM KOMISYJNEGO OTWARCIA OFERT” należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok. 7 do 19.12.2017r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w sali konferencyjnej
w dn. 19.12.2017 r. o godz. 12.00.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Przedmiot zamówienia należy wykonać od 01.01.2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wynajem lokalu użytkowego o pow. 190,89 m²

  WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do wynajmu lokalu użytkowego:

 1. Broniewskiego 7 – lokal o powierzchni 190,89 m2znajdujący się w pawilonie usługowym z osobnym wejściem, na poziomie I pietra, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., wod. – kan., elektryczną z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, biurową itp.

  Czytaj więcej...

WYKONANIE I MONTAŻ BALUSTRAD TARASÓW KONDYGNACJI WYSOKIEGO PARTERU W BUDYNKU SPOŁECZNEGO DOMU KULTURY PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19A W WARSZAWIE

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 1. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

WYKONANIE I MONTAŻ BALUSTRAD TARASÓW KONDYGNACJI WYSOKIEGO PARTERU W BUDYNKU SPOŁECZNEGO DOMU KULTURY PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19A W WARSZAWIE

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Biura Zarządu WSM pok. 220 w cenie 50zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-13:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:

Ireneusz Rak e-mail: ireneusz.rak@wsm.pl; tel. 22 56 13 443,

Łucja Jagielska e-mail: lucja.jagielska@wsm.pl; tel. 22 56 13 443,

Od Oferentów wymagane są:

- wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) na nr konta:

PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Oferta na wykonanie i montaż balustrad tarasów kondygnacji wysokiego parteru w budynku Społecznego Domu Kultury” oraz ”nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok. 7 do 24.10.2017r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w sali konferencyjnej
w dn. 24.10.2017r. o godz. 12.00. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Przedmiot zamówienia należy wykonać do 31.12.2017r.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 37

Administracja Osiedla WSM „Piaski”

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego  przy ul. Broniewskiego 37 o powierzchni 92 m2 wyposażonego w instalację c.o., c.c.w. i elektryczną, znajdującego się na parterze pawilonu usługowego.

Oferty z propozycją stawki czynszu najmu /netto/ za 1 m2 powierzchni, z określeniem rodzaju prowadzonej działalności, zaświadczeniami o niezaleganiu z podatkami i ZUS, odpisem z właściwego rejestru oraz dowodem nadania NIP prosimy składać w biurze Administracji Osiedla ul. Broniewskiego 71 do dnia 7 grudnia   br. godzina 15.00.

Szczegółowe informacje pod numerem /tel. 669 52 52 w 5.

 

PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W ROZDZIELNI GŁÓWNEJ ZASILAJĄCEJ CZĘŚĆ BUDYNKU UŻYTKOWANĄ PRZEZ SDK W BUDYNKU SPOŁECZNEGO DOMU KLTURY PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19A W WARSZAWIE

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 1. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

 ogłasza przetarg na:

PRZEBUDOWĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W ROZDZIELNI GŁÓWNEJ ZASILAJĄCEJ CZĘŚĆ BUDYNKU UŻYTKOWANĄ PRZEZ SDK W BUDYNKU SPOŁECZNEGO DOMU KLTURY PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19A W WARSZAWIE

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Biura Zarządu WSM pok. 220 w cenie 50zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-13:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:

Ireneusz Rak e-mail: ireneusz.rak@wsm.pl; tel. 22 56 13 443,

Łucja Jagielska e-mail: lucja.jagielska@wsm.pl; tel. 22 56 13 443,

Od Oferentów wymagane są:

- wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na nr konta:

PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Oferta na przebudowę instalacji elektrycznych w rozdzielni głównej w budynku Społecznego Domu Kultury” oraz ”nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok. 7 do 24.10.2017r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w sali konferencyjnej
w dn. 24.10.2017r. o godz. 12.30. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Przedmiot zamówienia należy wykonać do 31.12.2017r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 37

Administracja Osiedla WSM „Piaski”

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego  przy ul. Broniewskiego 37 o powierzchni 25,1 m2 wyposażonego w instalację c.o., c.c.w. i elektryczną, znajdującego się na parterze pawilonu usługowego.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 47 m²

Administracja Osiedla Bielany w Warszawie

ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 47 m²

 • Typ lokalu:   lokal użytkowy
 • Typ oferty:   najem
 • Powierzchnia: 47 m2  
 • Opiekun 1:   Administracja Osiedla Bielany
 • Opis lokalu:   2 pomieszczenia

znajdującego się w pawilonie przy ul. Żeromskiego 4B, w suterenie.

Wyposażony jest w węzeł sanitarny, centralnego ogrzewania oraz licznik elektryczny.

     Oferty należy składać w biurze przy ul. Daniłowskiego 3, w godz. 8°° - 15°° pok. nr 7, tel. (22) 834 28.

Balzaka 2

Administracja  Osiedla WSM Wawrzyszew

 1. Wolumen 25A, tel.   22 864–63 - 83

ogłasza  konkurs  ofert  na  wynajęcie  lokalu użytkowego przy ul.

 • Ø Balzaka 2- o pow. 48,50 m2 - usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym - osobne wejście. Obecnie wynajmowany na sprzedaż art. spożywczo – przemysłowych. Lokal składa się z jednego pomieszczenia, zaplecza socjalnego i  wc, wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, elektryczną – może być  przeznaczony  na  działalność  handlowo, usługową lub biurową.

Oferty zawierające określenie branży oraz propozycję stawki czynszu najmu netto za 1m2 pow. (bez kosztów świadczeń), należy składać w biurze Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew ul. Wolumen 25A;  01-912 Warszawa pok. nr 1  
z równoczesnym wpłaceniem wadium w wysokości 1.000,00 zł na konto  Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew PKO BP S.A. XV  O/ W-wa  nr rachunku  49 1020 1156 0000 7802 0006 3735.

W przypadku gdy wybrany oferent zrezygnuje z objęcia przyznanego lokalu wpłacone wadium przepada.

Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Informacje dodatkowe pod nr tel. 22 864–63–83 lub  w  biurze Administracji pok. nr 3 (Krystyna Biedrzycka).

Wynajem lokalu użytkowego o pow. 39,16 m² + piwnica 65,29 m²

Wynajem lokalu użytkowego o pow. 39,16 m² + piwnica 65,29 m²

WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do wynajmu lokalu użytkowego:

 1. Elbląska 37 – lokal o powierzchni 39,16 m2+ piwnica 65,29 m² znajdujący się w budynku mieszkalnym z osobnym wejściem, na poziomie parteru wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., wod. – kan., elektryczną z przeznaczeniem na magazyn, nieuciążliwą działalność gospodarczą itp.

Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

Ofertę należy umieścić w jednej, w trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej: Nazwa i adres oferenta, oferta na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Przasnyskiej 22.

Oferty należy składać w biurze Administracji Osiedla Żoliborz IV,
ul. Dolnośląska 3, piętro I, pok. nr 12,  w terminie do dnia 15.11.2017 r.

Informacje dotyczące lokali można uzyskać pod numerem 22 56 89 778

Kaucja na lokal wyliczana jest ze stawki netto przyjętej w umowie
tj.: 3 miesięczne opłaty.

Najemca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o najem lokalu użytkowego złożyć: oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji  w trybie art. 777 §1 pkt 4 kpc co do wydania lokalu po upływie czasu, na który umowa najmu została zawarta jak również co do wydania lokalu w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn w niej określonych oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się w trybie art. 777 §1 pkt. 5 kpc egzekucji należności czynszowych do wysokości trzykrotności czynszu ustalonego w umowie.

Położenie gresu na klatkach schodowych w budynkach Osiedla WSM Wawrzyszew.

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87, e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl         

Ogłasza przetarg na:

Położenie gresu na klatkach schodowych w budynkach  Osiedla WSM Wawrzyszew.

Wymagane terminy realizacji: 

 • - rozpoczęcie robót        -         do 21 dni po podpisaniu umowy
 • - zakończenie robót       -          wg oferty nie później niż do 29.11.2019 r.
 • - gwarancja                    -          nie mniej niż 60 m-cy lub więcej - liczona od daty odbioru.

 

Specyfikacje Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie,   ul. Wolumen 25 A, pok. 8, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 00  do 14 00.

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest:   -    Pani Małgorzata Irek 

nr tel. 22  864 95 87,  e-mail: techniczny@wsm-wawrzyszew.pl

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości:   

Zadanie  A    59 200,00 zł;

Zadanie  B    33 800,00 zł;

Zadanie  C    48 000,00 zł.

         141000,00 zł łącznie za wszystkie lokalizację

Wpłata wadium dokonana przed upływem terminu składania ofert na konto  PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa  nr rachunku  49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego w pokój nr 1  do dnia  09.11.2017 r.  do godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w pokoju nr 3 w dniu  09.11.2017 r.  o godz. 1230

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Konkurs na wynajem lokalu użytkowego Elbląska 37

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego:

 1. Elbląska 37 – lokal o powierzchni 38,73 m2znajdujący się w budynku mieszkalnym, na parterze budynku z osobnym wejściem, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą, działalność handlowo-usługową, biurową itp. 

Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

Ofertę należy umieścić w jednej, w trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej: Nazwa i adres oferenta, oferta na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Elbląskiej 37.

Oferty należy składać w biurze Administracji Osiedla Żoliborz IV,
ul. Dolnośląska 3, piętro I, pok. nr 12,  w terminie do dnia 15.10.2017 r.

Informacje dotyczące lokali można uzyskać pod numerem 22 56 89 778.

Kaucja na lokal wyliczana jest ze stawki netto przyjętej w umowie
tj.: 3 miesięczne opłaty.

Najemca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o najem lokalu użytkowego złożyć: oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji  w trybie art. 777 §1 pkt 4 kpc co do wydania lokalu po upływie czasu, na który umowa najmu została zawarta jak również co do wydania lokalu w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn w niej określonych oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się w trybie art. 777 §1 pkt. 5 kpc egzekucji należności czynszowych do wysokości trzykrotności czynszu ustalonego w konkursie.

Przeglądów 5-letniej instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz usługowych zlokalizowanych na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87, e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl         

Ogłasza przetarg na wykonanie:

Przeglądów 5-letniej instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz usługowych zlokalizowanych na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew,
zgodnie z art. 62.1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane.

Wymagane terminy realizacji: 

 • - rozpoczęcie robót                   -           do 7 (siedmiu) dni po podpisaniu umowy
 • - zakończenie robót                  -           nie później niż do 15.02.2018 r.

Specyfikacje Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie,   ul. Wolumen 25 A, pok. 8, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 00  do 14 00.

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest:   -    Pani Małgorzata Irek 

nr tel. 22  864 95 87,  e-mail: techniczny@wsm-wawrzyszew.pl

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości:    2 000,00 zł 

Wpłata wadium dokonana przed upływem terminu składania ofert na konto  PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa  nr rachunku  49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego w pokój nr 1  do dnia  26.10.2017 r.  do godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w pokoju nr 3 w dniu  26.10.2017 r.  o godz. 1300

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Konkurs na wynajem lokalu użytkowego Przasnyska 22

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego:

 1. Przasnyska  22 – lokal o powierzchni 32,01 m2znajdujący się w budynku mieszkalnym, na poziomie pomieszczeń piwnicznych, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą, biurową itp. 

Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

Ofertę należy umieścić w jednej, w trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej: Nazwa i adres oferenta, oferta na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Przasnyskiej 22.

Oferty należy składać w biurze Administracji Osiedla Żoliborz IV,
ul. Dolnośląska 3, piętro I, pok. nr 12,  w terminie do dnia 15.11.2017 r.

Informacje dotyczące lokali można uzyskać pod numerem 22 56 89 778.

Kaucja na lokal wyliczana jest ze stawki netto przyjętej w umowie
tj.: 3 miesięczne opłaty.

Najemca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o najem lokalu użytkowego złożyć: oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji  w trybie art. 777 §1 pkt 4 kpc co do wydania lokalu po upływie czasu, na który umowa najmu została zawarta jak również co do wydania lokalu w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn w niej określonych oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się w trybie art. 777 §1 pkt. 5 kpc egzekucji należności czynszowych do wysokości trzykrotności czynszu ustalonego w konkursie.

Okresowa 5-letnia kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych.

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87, e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl         

Ogłasza przetarg na wykonanie:

Okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, zlokalizowanych na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew, zgodnie z art. 62.1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane. 

Wymagane terminy realizacji: 

 • - rozpoczęcie robót                   -           do 7 (siedmiu) dni po podpisaniu umowy
 • - zakończenie robót                  -           nie później niż do 29.12.2017 r.

Specyfikacje Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie,   ul. Wolumen 25 A, pok. 8, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 00  do 14 00.

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest:   -    Pani Małgorzata Irek 

nr tel. 22  864 95 87,  e-mail: techniczny@wsm-wawrzyszew.pl

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości:    2 000,00 zł 

Wpłata wadium dokonana przed upływem terminu składania ofert na konto  PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa  nr rachunku  49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego w pokój nr 1  do dnia  12.10.2017 r.  do godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w pokoju nr 3 w dniu  12.10.2017 r.  o godz. 1230

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Wykonanie remontu 3 altan śmietnikowych należących do zasobów Administracji WSM Osiedla Żoliborz IV.

Administracja Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Wykonanie remontu 3 altan śmietnikowych należących do zasobów Administracji WSM Osiedla Żoliborz IV.
 2. Modernizacja instalacji oświetleniowej części wspólnych na energooszczędne w 6 budynkach mieszkalnych.

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Zamawiającego w cenie 50 zł za każde w/w zadanie, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 16 1020 1156 0000 7602 0006 5979; Dział Techniczny  pok.  nr 14 ( I piętro) w godzinach 8-15.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 25.09.2017 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi: 25.09.2017 roku: I część - o godz. 10:00, II część - o godz. 10:30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Malowanie klatek, Ciołkosza 1, 2A, 3, 5

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

 1. Elbląska 14, 01-737 Warszawa

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Ciołkosza 1, 2A, 3, 5

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Ciołkosza 4, 03-134 Warszawa w dniach: poniedziałek ÷ piątek w godz. 10°° ÷ 14°°.

Do kontaktów z oferentami upoważniony jest Pan Eugeniusz Nowak tel. 22 676 83 02

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 zł.

Termin związania ofertą upływa po 45 dniach od daty otwarcia oferty.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Kancelaria ul. Elbląska 14 pok. 7

do dnia 14.11.2017 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.11.2017 r. o godz. 12:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego Przasnyska 22

WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego:

 1. Przasnyska  22 – lokal o powierzchni 32,01 m2znajdujący się w budynku mieszkalnym, na poziomie pomieszczeń piwnicznych, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą, biurową itp. 

Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 32,00 m²

Administracja Osiedla Nowodwory WSM w Warszawie

ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 32,00 m² znajdującego się przy ul. Ciołkosza 2 w  Warszawie.

Lokal wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację centralnego ogrzewania oraz licznik elektryczny.

Oferty  należy składać w biurze przy ul. Ciołkosza 4, w godz. 8°° - 15°°, tel. (22) 676 83 02.

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego Elbląska 37

WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego:

 1. Elbląska 37 – lokal o powierzchni 38,73 m2znajdujący się w budynku mieszkalnym, na parterze budynku z osobnym wejściem, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą, działalność handlowo-usługową, biurową itp. 

Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

Czytaj więcej...

Joomla SEF URLs by Artio