Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla „Młociny” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYNAJĘCIE LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla „Młociny” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 22,90m² znajduje się w budynku przy ul. Wrzeciono 12 w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal położony jest na parterze budynku (wyposażony w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Sekretariacie Administracji Osiedla WSM „Młociny” przy ul. Wrzeciono 14A w Warszawie, do dnia ………..… r. (14 dni od zamieszczenia ogłoszenia) do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Wrzeciono 12 o pow. 22,90m2”.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 12.10.2020r.

Czytaj więcej...

Przetarg na wymianę wodomiarów - os. Nowodwory

Wymiana bram garażowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Literackiej 9/11/11A/13A; 15/15A, 15B/C; 15D/E; 17/17A w Warszawie

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymiana bram garażowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Literackiej 9/11/11A/13A; 15/15A, 15B/C; 15D/E; 17/17A w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 05.10.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Wymiana bram garażowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Literackiej 9/11/11A/13A; 15/15A, 15B/C; 15D/E; 17/17A w Warszawie.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

 

Wadium w wysokości 5000,00 zł. (pięć tysięcy złotych i 0/100)

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.10.2020 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  „Wymiana bram garażowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Literackiej 9/11/11A/13A; 15/15A, 15B/C; 15D/E; 17/17A w Warszawie.” należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 16.09.2020 r. w siedzibie Zamaiajacego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. (przelewem) na konto Zamawiającego i przesłaniu dowodu wpłaty na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Warunkiem odbioru SWZ jest złożenie przez osobę odbierającą, uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w tym przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy) osobie wydającej SWZ, oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI 6

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług (Uchwała nr 9/2019 Rady Nadzorczej WSM z dn. 25 marca 2019 r.)

na wykonanie:

 

  wymiany pól posadzki betonowej w hali garażowej ETAPU II Osiedla WSM Niedzielskiego przy ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie, wytypowanych do realizacji zgodnie z protokołem z dn. 17.04.2020 r. oraz załącznikiem graficznym.   uzupełnienia spękań posadzki hali garażowej w pozostałych polach  
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAWarszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza w ramach wykonawstwa zastępczego zrealizować naprawę / usunięcie wad posadzki hali garażowej II ETAPU Osiedla WSM Niedzielskiego przy ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie. Planowany zakres robót:  
  wymiana pól posadzki betonowej w hali garażowej ETAPU II Osiedla WSM Niedzielskiego przy ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie, wytypowanych do realizacji zgodnie z protokołem z dn. 17.04.2020 r. oraz załącznikiem graficznym:  
  Szacunkowa powierzchnia posadzki do wymiany – ok. 385 m2   Grubość posadzki betonowej – od 10 do 15 cm   Zakres prac obejmuje m. in.:  
  wykucie niewłaściwie zdylatowanych betonowych pól posadzki (zgodnie z załącznikiem graficznym) wraz z wywiezieniem gruzu;   oczyszczenie i wyrównanie powierzchni płyty fundamentowej;   położenie warstwy folii PE gr. co najmniej 0,2 mm;   wykonanie posadzki betonowej z betonu B25 zbrojonej włóknami polipropylenowymi Baucon;   zatarcie posadzki z przeszlifowaniem do uzyskania powierzchni analogicznej z istniejącą;   wypełnienie dylatacji posadzkowych materiałem elastycznym oraz wykonanie dylatacji przy ścianach i słupach
  uzupełninia spękań posadzki hali garażowej ETAPU II Osiedla WSM Niedzielskiego przy        ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie, zgodnie z przestawioną technologią.
  Szacunkowa ilość spękań posadzki hali garażowej do naprawy – ok. 120 mb Zakres naprawy obejmuje m.in.:
  Nacięcie, poszerzenie rysy posadzki z ewentualnym zszywaniem;   Oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni;
  Uzupełnienie materiałem elastycznym po uprzednim założeniu sznura dylatacyjnego     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.   Zamawiający wymaga przedłożenia w postaci załącznika do oferty dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania i zgodność materiałów (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.) W ryczałtowej cenie oferty zostaną zawarte wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem materiałów, robocizny i sprzętu. Wynagrodzenie ryczałtowe zaproponowane w ofercie zostanie wyliczone przez Wykonawcę w oparciu o otrzymaną dokumentację, wizję w terenie z wykonaniem własnego obmiaru prac stanowiących przedmiot zamówienia Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym.  
  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTWykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami zaproszenia do złożenia oferty. Oferta powinna zawierać:  
  Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 i 2 do zaproszenia do złożenia oferty),
  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę,
  Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez wykonawcę,
  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
  w formie formularzy zamieszczonych w zaproszeniu do złożenia oferty,
  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla każdego z wariantów,
  Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej,
  Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu,
  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty, w toku dokonywania ocen ofert.
  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2020 r. o godz. 10.00

Oferty należy składać w kancelarii Biura Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy
ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00

bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w przedmiotowej sprawie:

 1. do 20.09.2020r. Jarosław Kufel – tel. 531 091 307
 2. od 21. 09.2020 r. Agnieszka Rakowska - tel.(22) 561 34 43, tel. kom. 535 111 558, Biuro Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pokój 220, pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00.

W sprawie wizji lokalnej prosimy o kontakt z administratorem Osiedla WSM Niedzielskiego – Michałem Grzybowieckim – tel. (22)427 19 93, 535 887 860

WSM jako organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI 5

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług (Uchwała nr 9/2019 Rady Nadzorczej WSM z dn. 25 marca 2019 r.)

na wykonanie:

 

wysokościowego pomiaru kontrolnego wraz z określeniem kąta nachylenia wjazdu do hali garażowej zlokalizowanego na Osiedlu WSM Niedzielskiego przy ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie – ETAP I

 

 

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza w ramach wykonawstwa zastępczego zlecić wykonanie wysokościowego pomiaru kontrolnego wraz z określeniem kąta nachylenia wjazdu do hali garażowej zlokalizowanego na Osiedlu WSM Niedzielskiego przy ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie – ETAP I.     wykonanie wysokościowego pomiaru kontrolnego wraz z określeniem kąta nachylenia wjazdu do hali garażowej zlokalizowanego na Osiedlu WSM Niedzielskiego przy ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie – ETAP I Planowany zakres robót:    
  Pomiar geodezyjny wjazdu;   Sporządzenie operatu geodezyjnego;   Weryfikacja wysokościowa zgodności wykonanego wjazdu z dokumentacją projektową Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia wymagane jest dokonanie oględzin, tak aby w cenie oferty zostały zawarte wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTWykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami zaproszenia do złożenia oferty. Oferta powinna zawierać:  
  Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty),
  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę,
  Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez wykonawcę,
  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
  w formie formularzy zamieszczonych w zaproszeniu do złożenia oferty,
  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
  Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej,
  Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu,
  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty, w toku dokonywania ocen ofert.
  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2020 r. o godz. 10.00

Oferty należy składać w kancelarii Biura Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy
ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00

bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w przedmiotowej sprawie:

 1. do 20.09.2020r. Jarosław Kufel – tel. 531 091 307
 2. od 21. 09.2020 r. Agnieszka Rakowska - tel.(22) 561 34 43, tel. kom. 535 111 558, Biuro Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pokój 220,

pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00.

W sprawie wizji lokalnej prosimy o kontakt z administratorem Osiedla WSM Niedzielskiego – Michałem Grzybowieckim – tel. (22)427 19 93, 535 887 860

WSM jako organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI 4

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług (Uchwała nr 9/2019 Rady Nadzorczej WSM z dn. 25 marca 2019 r.)

na wykonanie naprawy spękań elewacji budynków mieszkalnych Osiedla WSM Niedzielskiego

– ETAP II przy ul. Niedzielskiego 2, 2A, 2D i 2E w Warszawie.

 

 

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAWarszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza w ramach wykonawstwa zastępczego zrealizować naprawę spękań elewacji budynków Osiedla WSM Niedzielskiego – ETAP II przy ul. Niedzielskiego 2, 2A, 2D i 2E w Warszawie.       naprawa spękań elewacji budynków Osiedla WSM Niedzielskiego – ETAP II przy ul. Niedzielskiego 2, 2A, 2D i 2E w Warszawie, poprzez uzupełnienie trwale plastycznym wypełniaczem Planowany zakres robót:    
  Elewacja wykonana jest metodą BSO, w systemie CAPAROL   Zakres prac obejmuje m. in.:  
  oczyszczenie i zagruntowanie rys elewacyjnych;   wypełnienie rys trwale plastycznym materiałem systemowym firmy CAPAROL w kolorze analogicznym do obecnego.Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym.Wynagrodzenie ryczałtowe zaproponowane w ofercie zostanie wyliczone przez Wykonawcę w oparciu o otrzymaną dokumentację, wizję w terenie z wykonaniem własnego obmiaru prac stanowiących przedmiot zamówienia.W ryczałtowej cenie oferty zostaną zawarte wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem materiałów, robocizny i sprzętu.Zamawiający wymaga przedłożenia w postaci załącznika do oferty dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania i zgodność materiałów (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.)       Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia przy wykorzystaniu materiałów firmy Caparol, przedłożenia w postaci załącznika do oferty dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania i zgodność materiałów (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTWykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami zaproszenia do złożenia oferty. Oferta powinna zawierać:  
  Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty),
  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę,
  Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez wykonawcę,
  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
  w formie formularzy zamieszczonych w zaproszeniu do złożenia oferty,
  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
  Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej,
  Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu,
  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty, w toku dokonywania ocen ofert.
  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2020 r. o godz. 10.00

Oferty należy składać w kancelarii Biura Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy
ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00

bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w przedmiotowej sprawie:

 1. do 20.09.2020r. Jarosław Kufel – tel. 531 091 307
 2. od 21. 09.2020 r. Agnieszka Rakowska - tel.(22) 561 34 43, tel. kom. 535 111 558, Biuro Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pokój 220,

pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00.

W sprawie wizji lokalnej prosimy o kontakt z administratorem Osiedla WSM Niedzielskiego – Michałem Grzybowieckim – tel. (22)427 19 93, 535 887 860

WSM jako organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI 3

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług (Uchwała nr 9/2019 Rady Nadzorczej WSM z dn. 25 marca 2019 r.)

na wykonanie naprawy spękań elewacji budynków mieszkalnych Osiedla WSM Niedzielskiego – ETAP I

przy ul. Niedzielskiego 2B i 2C w Warszawie.

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza w ramach wykonawstwa zastępczego zrealizować naprawę spękań elewacji budynków Osiedla WSM Niedzielskiego – ETAP I przy ul. Niedzielskiego 2B i 2C w Warszawie.

 

     

naprawa spękań elewacji budynków Osiedla WSM Niedzielskiego – ETAP I przy ul. Niedzielskiego 2B i 2C w Warszawie, poprzez uzupełnienie trwale plastycznym wypełniaczem

  Planowany zakres robót:
   Elewacja wykonana jest metodą BSO, w systemie CAPAROL Zakres prac obejmuje m. in.: oczyszczenie i zagruntowanie rys elewacyjnych;
  1.   wypełnienie rys trwale plastycznym materiałem systemowym firmy CAPAROL w kolorze analogicznym do obecnego.Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym.Wynagrodzenie ryczałtowe zaproponowane w ofercie zostanie wyliczone przez Wykonawcę w oparciu o otrzymaną dokumentację,

wizję w terenie z wykonaniem własnego obmiaru

  prac stanowiących przedmiot zamówienia.W ryczałtowej cenie oferty zostaną zawarte wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem materiałów, robocizny i sprzętu.Zamawiający wymaga przedłożenia w postaci załącznika do oferty dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania i zgodność materiałów (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.)       amawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia przy wykorzystaniu materiałów firmy Caparol, przedłożenia w postaci załącznika do oferty dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania i zgodność materiałów (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami zaproszenia do złożenia oferty. Oferta powinna zawierać:
  Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty),
  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę,
  Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez wykonawcę,
   Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory

 

  w formie formularzy zamieszczonych w zaproszeniu do złożenia oferty,
  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
  Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej,
  >Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu,
  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty, w toku dokonywania ocen ofert.
  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2020 r. o godz. 10.00

Oferty należy składać w kancelarii Biura Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy
ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00

bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w przedmiotowej sprawie:

 1. do 20.09.2020r. Jarosław Kufel – tel. 531 091 307
 2. od 21. 09.2020 r. Agnieszka Rakowska - tel.(22) 561 34 43, tel. kom. 535 111 558, Biuro Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pokój 220, pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00.

W sprawie wizji lokalnej prosimy o kontakt z administratorem Osiedla WSM Niedzielskiego – Michałem Grzybowieckim – tel. (22)427 19 93, 535 887 860

WSM jako organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI 2

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług (Uchwała nr 9/2019 Rady Nadzorczej WSM z dn. 25 marca 2019 r.)

na ujednolicenie faktury oraz kolorystki elewacji budynków (po wykonanych naprawach ścian zewnętrznych) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Osiedla WSM Niedzielskiego – ETAP I

przy ul. Niedzielskiego 2B i 2C w Warszawie

 

 

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza w ramach wykonawstwa zastępczego wykonać ujednolicenie faktury oraz kolorystki elewacji budynków (po wykonanych naprawach ścian zewnętrznych) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Osiedla WSM Niedzielskiego – ETAP I   Planowany zakres robót:     przy ul. Niedzielskiego 2B i 2C w Warszawie.  
  Elewacja wykonana metodą BSO, w systemie CAPAROL   Zakres prac obejmuje m. in.:  
  oczyszczenie i zagruntowanie wierzchniej warstwy elewacji;   naciągnięcie nowej warstwy kleju wraz z zatopieniem siatki na uzgodnionej powierzchni;   wykonanie powłoki malarskiej w kolorystyce analogicznej do istniejącej.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia przy wykorzystaniu materiałów firmy Caparol, przedłożenia w postaci załącznika do oferty dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania i zgodność materiałów (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.)    Zamawiający wymaga przedłożenia w postaci załącznika do oferty dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania i zgodność materiałów (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.) W ryczałtowej cenie oferty zostaną zawarte wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem materiałów, robocizny i sprzętu. Wynagrodzenie ryczałtowe zaproponowane w ofercie zostanie wyliczone przez Wykonawcę w oparciu o otrzymaną dokumentację, wizję w terenie z wykonaniem własnego obmiaru prac stanowiących przedmiot zamówienia. Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym.  
  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami zaproszenia do złożenia oferty. Oferta powinna zawierać:  
  Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty),
  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę,
  Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez wykonawcę,
  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
  w formie formularzy zamieszczonych w zaproszeniu do złożenia oferty,
  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
  Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej,
  Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu,
  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty, w toku dokonywania ocen ofert.
  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2020 r. o godz. 10.00

Oferty należy składać w kancelarii Biura Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy
ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00

bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w przedmiotowej sprawie:

  do 20.09.2020r. Jarosław Kufel – tel. 531 091 307 od 21. 09.2020 r. Agnieszka Rakowska - tel.(22) 561 34 43, tel. kom. 535 111 558, Biuro Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pokój 220,

pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00.

W sprawie wizji lokalnej prosimy o kontakt z administratorem Osiedla WSM Niedzielskiego – Michałem Grzybowieckim – tel. (22)427 19 93, 535 887 860

WSM jako organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług (Uchwała nr 9/2019 Rady Nadzorczej WSM z dn. 25 marca 2019 r.)

na ujednolicenie faktury oraz kolorystki elewacji budynków (po wykonanych naprawach ścian zewnętrznych) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Osiedla WSM Niedzielskiego – ETAP II

przy ul. Niedzielskiego 2, 2A, 2D i 2E w Warszawie

 

 

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA< Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza w ramach wykonawstwa zastępczego wykonać ujednolicenie faktury oraz kolorystki elewacji budynków (po wykonanych naprawach ścian zewnętrznych) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Osiedla WSM Niedzielskiego – ETAP II  Planowany zakres robót:
    przy ul. Niedzielskiego 2, 2A, 2D i 2E w Warszawie.  
  Elewacja wykonana metodą BSO, w systemie CAPAROL Zakres prac obejmuje m. in.:
  oczyszczenie i zagruntowanie wierzchniej warstwy elewacji; naciągnięcie nowej warstwy kleju wraz z zatopieniem siatki na uzgodnionej powierzchni; wykonanie powłoki malarskiej w kolorystyce analogicznej do istniejącej.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia przy wykorzystaniu materiałów firmy Caparol, przedłożenia w postaci załącznika do oferty dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania i zgodność materiałów (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.)
  Zamawiający wymaga przedłożenia w postaci załącznika do oferty dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania i zgodność materiałów (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.) W ryczałtowej cenie oferty zostaną zawarte wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem materiałów, robocizny i sprzętu. Wynagrodzenie ryczałtowe zaproponowane w ofercie zostanie wyliczone przez Wykonawcę w oparciu o otrzymaną dokumentację, wizję w terenie z wykonaniem własnego obmiaru prac stanowiących przedmiot zamówienia. Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym
  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTWykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami zaproszenia do złożenia oferty. Oferta powinna zawierać:
  Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty),
  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę,
  Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez wykonawcę,
  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
  w formie formularzy zamieszczonych w zaproszeniu do złożenia oferty,
  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
  Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej,
  Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu,
  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty, w toku dokonywania ocen ofert.
  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2020 r. o godz. 10.00

Oferty należy składać w kancelarii Biura Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy
ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00

bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w przedmiotowej sprawie:

  do 20.09.2020r. Jarosław Kufel – tel. 531 091 307 od 21. 09.2020 r. Agnieszka Rakowska - tel.(22) 561 34 43, tel. kom. 535 111 558, Biuro Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pokój 220,

pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00.

W sprawie wizji lokalnej prosimy o kontakt z administratorem Osiedla WSM Niedzielskiego – Michałem Grzybowieckim – tel. (22)427 19 93, 535 887 860

WSM jako organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.

Wykonanie dokumentacji RESURS oraz oceny stanu technicznego dla UTB w Osiedlu WSM Wawrzyszew

PRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

                                 

Zamawiający: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa.

Organizator: Dyrektor Osiedla WSM Wawrzyszew, Administracja Osiedla WSM Wawrzyszew, ul. Wolumen25A, 01-912 Warszawa.

 

ogłasza przetarg na wybór Wykonawcy usług:

„Wykonanie dokumentacji RESURS oraz oceny stanu technicznego dla UTB
w Osiedlu WSM Wawrzyszew”

Materiały przetargowe są do nabycia od dnia 11 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 r. w siedzibie administracji Osiedla WSM Wawrzyszew przy ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa, pok. 8, w dniach poniedziałek - piątek, w godz. 9:00-15:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej), w cenie 20,00 zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty powyższej kwoty na rachunek bankowy prowadzony w PKO BP S.A. numer: 49 1020 1156 0000 7802 0006 3735.  

Warunkiem odbioru SWZ jest dokonanie zapłaty w/w kwoty oraz złożenie przez osobę odbierającą, uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w tym przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy) osobie wydającej SWZ, oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej WSM. W przypadku przesłanie skanu oświadczenia o zaufaniu poufności drogą elektroniczną, oryginał oświadczenia musi zostać załączony do składanej przez Oferenta oferty. Oferent jest zobowiązany do zachowania poufności informacji zawartych w SWZ od dnia przesłania Organizatorowi skanu powołanego powyżej oświadczenia.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest - w zakresie procedury przetargowej i kwestiach merytorycznych - członek Komisji Przetargowej Danuta Suwalska, tel.  22 864 63 83 (godziny pracy: 9.00 – 15.00, poniedziałek - piątek), mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od Oferentów wymagane jest:

 1. wniesienie do dnia 25 września 2019 r. wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), przelewem na rachunek bankowy Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew: 49 1020 1156 0000 7802 0006 3735,
 2. spełnienie wymogów formalnych określonych w SWZ.

Ofertę sporządzoną wg. wymogów SWZ z dopiskiem: „Oferta na wykonanie dokumentacji RESURS oraz oceny stanu technicznego dla UTB w Osiedlu WSM Wawrzyszew”, wraz z adnotacją: „Uwaga: nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w Administracja Osiedla WSM Wawrzyszew, ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa, pokój numer 1, najpóźniej do 28 września 2020 r. do godz. 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi w Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa  w dniu 28 września 2020 r. o godz. 10.00.

Negocjacje z wybranymi Oferentami będą przeprowadzone w dniu 29 września 2020 r. od godziny 9.30 w lokalu Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa.

Termin rozpoczęcia wykonania usług od 01 października 2020 r.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wykonanie legalizacji wodomierzy poprzez ich wymianę

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

z siedzibą przy ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa

ogłasza przetarg na:

Wykonanie legalizacji wodomierzy poprzez ich wymianę

oraz usługę rozliczeniową w 11 budynkach mieszkalnych

przy ul. Szegedyńskiej 5 i 5A, ul. Wrzeciono 8, 10, 55, 55A, 57, 57B, Przy Agorze 3, Marymonckiej 129 i 131 w Warszawie

 

Oferta: pisemna oferta wraz z dowodem wpłaty wadium powinna zostać dostarczona w zaklejonej kopercie do siedziby Administracji Osiedla WSM ”MŁOCINY” z dopiskiem na kopercie „Przetarg - Wykonanie legalizacji wodomierzy poprzez ich wymianę oraz usługę rozliczeniową w 11 budynkach mieszkalnych przy ul. Szegedyńskiej 5 i 5A, ul. Wrzeciono 8, 10, 55, 55A, 57, 57B, Przy Agorze 3, Marymonckiej 129 i 131 w Warszawie”.

 

Wymagane terminy realizacji:

 1. wymiana wodomierzy

- rozpoczęcie robót: do 7 dni po podpisaniu umowy

- zakończenie robót: wg oferty nie później niż do dn. 10.12.2020 r.

 1. usługa rozliczeniowa

- rozpoczęcie: styczeń 2021 r.

- zakończenie: styczeń 2032 r.

Termin składania ofert: do dn. 22.09.2019 r. do godz. 12.00

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa (sekretariat – pokój nr 2), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00. do 15.00.

Otwarcie ofert dn.: 22.09.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego (sala nr 12)

Wadium 14 000- zł. musi zostać wniesione przelewem na konto bankowe Administracji Osiedla WSM „MŁOCINY” PKO BP SA Oddz. 20/ Warszawa Nr rachunku: 13 1020 1156 0000 7202 0006 5938 nie później niż w terminie rozpoczęcia robót.

Materiały przetargowe: bezpłatnie do odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Osoba umocowana do kontaktowania się z Oferentami i udzielania informacji:

mgr inż. Jacek Chyliński- Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, tel. (22) 835 24 96 wew. 101

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Czas związania ofertą: 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

WSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Wykonanie robót brukarskich, polegających na likwidacji powierzchni asfaltowych wraz z utylizacją asfaltu, nawiezienie ziemi, wykonanie ciągów pieszych oraz montaż lamp parkowych na posesji budynku przy ul. Jarzębskiego 1w Warszawie

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Bielany

z siedzibą

W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty, polegające na:

Wykonaniu robót brukarskich, polegających na likwidacji powierzchni asfaltowych wraz z utylizacją asfaltu, nawiezienie ziemi, wykonanie ciągów pieszych oraz montaż lamp parkowych na posesji budynku przy ul. Jarzębskiego 1w Warszawie

 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 19.11. 2020 r.
 • Termin składania ofert do dnia 24.09.2020 godz. 1100 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 24.09.2020 godz. 1130
 • Czas związania z ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 123 zł butto dostępne w formacie PDF od dnia 10.09.2020 r. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Grzegorz Szymański tel. 0-22-834-19-42, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 •  

Konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony - WSM Zatrasie

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Zatrasie ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 38,16 m² znajduje się w budynku mieszkalnym przy ul. Przasnyskiej 14A w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal położony jest na parterze budynku, wyposażony jest w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Zatrasie przy ul. Dolnośląskiej 3 w Warszawie, w Kancelarii (pok. nr 15) do dnia 28.09.2020 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Przasnyskiej 14A o pow. 38,16 m²”.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 06.10.2020 r.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Administracji), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

- numer PESEL,

- nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu (netto bez mediów),
 2. c) dane kontaktowe.
  • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 1. Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 37,00 zł za 1 m² netto (bez mediów).

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego (wraz z mediami)  czynszu brutto płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 42-71-100

Czytaj więcej...

Przetarg na wymianę wodomierzy mieszkaniowych w budynkach przy ul. Włościańskiej 2, 4, 10, 10b, ul. Broniewskiego 24, 24A w Warszawie

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla WSM Żoliborz III z siedzibą
w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza, że przedłuża termin składania ofert
w przetargu wymianę wodomierzy mieszkaniowych w budynkach przy ul. Włościańskiej 2, 4, 10, 10b, ul. Broniewskiego 24, 24A w Warszawie.

Wymagany termin wykonania robót: 4 miesiące.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć w godzinach 10.00 – 15.00, począwszy od dnia 27.08.2020 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie, w cenie 200,00 zł netto + VAT lub elektronicznie
po przesłaniu mailem potwierdzenia wniesienia opłaty.

Wadium na przetarg wynosi 20 000 zł, należy je wnieść do 16.09.2020 r. do godz. 11:00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 16.09.2020 r. do godz. 11:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie 16.09.2020 r.  o godz. 12:00.

Osoba do kontaktu z oferentami: Renata Voight-Wojcieska, (tel. 22 203 45 80, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Czas związania ofertą: 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu, jak również możliwość wprowadzania zmian
w specyfikacji warunków zamówienia.

Przetarg na wykonanie rewitalizacji holi na parterach klatki schodowej oraz wejść do budynków Elbląska 47, 65, 67 w Warszawie

Przetarg na remonty instalacji elektrycznych - rozdzielnie główne, wlz, rozdzielnie piętrowe budynków Elbląska 55, 57, 59, 61, 63; Jasnodworska 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Izabelli 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 w Warszawie.

Wykonanie rewitalizacji - WSM Rudawka

Remonty instalacji elektrycznych - WSM Rudawka

Usunięcie wad po wykonaniu remontu balkonów w budynku przy ul. Dymińskiej 9b

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zapytanie ofertowe nr 8

z dnia 20.07.2020 r.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Administracja Osiedla WSM Żoliborz II

 1. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa
 1. PRZEDMIOT OFERTY

 

Usunięcie wad po wykonaniu remontu balkonów w budynku przy ul. Dymińskiej 9b.

Czytaj więcej...

Konkurs na wynajecie lokalu uzytk. - WSM Bielany

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany ogłasza konkurs ofert na wynajęcie            lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 55,02 m2 znajduje się w pawilonie przy ul. Daniłowskiego 2/4 w Warszawie.

Lokal położony jest na parterze pawilonu, wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną.

Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

Czytaj więcej...

Konkurs na wynajecie lokalu - WSM Bielany

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni  86,60 m2 i piwnicy o powierzchni 40,10 m2 znajduje się w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 4B w Warszawie.

Lokal położony jest na parterze budynku, wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną.

Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

Czytaj więcej...

Unieważnienie przetargu

Uniewaznienie przetargu na sprzatanie Osiedle Rudawka 13.07.2020 1

Przetarg na świadczenie usług Medycyny Pracy oraz świadczenie usług medycznych w ramach pakietów dla pracowników Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szanowni Państwo,

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na świadczenie usług Medycyny Pracy oraz świadczenie usług medycznych w ramach pakietów dla pracowników Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Poniżej Specyfikacja Warunków Zamówienia zawierająca informacje na temat przedmiotowego postępowania.  

SWZ w załączniku:

Remont balkonów Piaski

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na:

Remont balkonów obejmujący:

- wymianę izolacji poziomej,

- wymianę obróbek blacharskich,

- montaż płytek GRES,

- montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji

w budynkach mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 3; 5; 7; 11; 13A, i przy ul. Literackiej 2;10;12; 14; 18 w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 25.06.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Remont balkonów ul. Kochanowskiego 3; 5; 7; 11; 13a; ul. Literackiej 2; 10; 12; 14; 18 w Warszawie” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

 

Wadium w wysokości 36000,00 zł. (trzydzieści sześć tysięcy złotych i 0/100)

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.06.2020 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Remont balkonów ul. Kochanowskiego 3; 5; 7; 11; 13a; ul. Literackiej 2; 10; 12; 14; 18” należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 09.06.2020 r. w siedzibie Zamawiającego pok. 2, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. (przelewem) na konto Zamawiającego

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Remont balkonów Piaski

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na:

Remont balkonów obejmujący:

- wymianę izolacji poziomej,

- wymianę obróbek blacharskich,

- montaż płytek GRES,

- montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji

w budynkach mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 12; 12A; 12B; 12C; 14A; 14B; 14C; 16; 16A; 18; 18B; 18C; 20; 26; 28; 30 i przy ul. Broniewskiego 39; 41; 43; 45 w Warszawie.

 

Termin składania ofert do dnia 25.06.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Remont balkonów ul. Kochanowskiego 12; 12A; 12B; 12C; 14A; 14B; 14C; 16; 16A; 18; 18B; 18C; 20; 26; 28; 30 i przy ul. Broniewskiego 39; 41; 43; 45 w Warszawie oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

 

Wadium w wysokości 36000,00 zł. (trzydzieści sześć tysięcy złotych i 0/100)

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.06.2020 r. o godz. 14.45, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Remont balkonów ul. Kochanowskiego 12; 12A; 12B; 12C; 14A; 14B; 14C; 16; 16A; 18; 18B; 18C; 20; 26; 28; 30 i przy ul. Broniewskiego 39; 41; 43; 45 w Warszawienależy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 09.06.2020 r. w siedzibie Zamawiającego pok. 2, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. (przelewem) na konto Zamawiającego

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprzątanie

Przetarg poziomy kanalizacyjne

Przetarg WLZ


Unieważnienie ogłoszenie centralne ogrzewanie Przasnyska 24

Konkurs ofert na wynajęcie lokalu

Konkurs ofert na wynajęcie lokali użytkowych

Remont balkonów

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont balkonów obejmujący:

- wymianę izolacji poziomej,

- wymianę obróbek blacharskich,

- montaż płytek GRES,

- montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji

w budynkach mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 12; 12A; 12B; 12C; 14A; 14B; 14C; 16; 16A; 18; 18B; 18C; 20; 26; 28; 30 , i przy ul. Broniewskiego 39; 41; 43; 45 w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 06.04.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego.

 1. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Remont balkonów ul. Kochanowskiego 12; 12a ; 12b; 12c; 14a; 14b; 14c; 16; 16a; 18; 18b; 18c; 20; 26; 28; 30; ul. Broniewskiego 39; 41; 43, 45 w Warszawie” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

 

Czytaj więcej...

Przetarg na realizację prac i robót z zakresu pielęgnacji zieleni na terenie Osiedla WSM Piaski w 2020 roku

WSM Osiedle Piaski, Warszawa ul. Broniewskiego 71, ogłasza przetarg nieograniczony na:

realizację prac i robót z zakresu pielęgnacji zieleni na terenie Osiedla WSM Piaski w 2020 roku.

Termin składania ofert upływa dnia 03.04.2020 r. godz. 12.30  w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Prace i roboty z zakresu pielęgnacji zieleni na terenie Osiedla WSM Piaski w 2020 roku”

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.04.2020 r. o godz. 13.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium w wysokości 10.000,00 zł.z dopiskiem: „Prace i roboty z zakresu pielęgnacji zieleni na terenie Osiedla WSM Piaski w 2020 roku”

należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe można otrzymać drogą e-mailową.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. Ewa Rosińska tel. (22) 669 52 52 wew.5,  pok. 6; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków przy ul. Broniewskiego 73 i 77 w Warszawie

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków przy ul. Broniewskiego 73 i 77 w Warszawie

Termin składania ofert do dnia 30.03.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków przy ul. Broniewskiego 73 i 77 w warszawie”. oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 6.000,00 zł. (sześć tysięcy złotych i 00/100)

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.03.2020 r. o godz. 14.45, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków przy ul. Broniewskiego 73 i 77 w warszawie”. należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 16.03.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. przelewem na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. Marek Oleksiak tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetarg nieograniczony.

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Mycie, malowanie i impregnacja elewacji wraz z remontem balkonów obejmującym:

- wymianę izolacji poziomej,

- wymianę obróbek blacharskich,

- montaż płytek GRES,

- montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji

w budynku mieszkalnym przy ul. Kochanowskiego 17A

w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 30.03.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Mycie, malowanie i impregnacja elewacji wraz z remontem balkonów w budynku mieszkalnym  przy ul. Kochanowskiego 17A w Warszawie”.

Wadium w wysokości 7.000,00 zł. od zadania.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.03.2020 r. o godz. 14.30, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Mycie, malowanie i impregnacja elewacji wraz z remontem balkonów w budynku mieszkalnym  przy ul. Kochanowskiego 17 A w Warszawie”  należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 16.03.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. (przelewem) na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Remont dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym: Kochanowskiego 10A kl. I

  Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont dźwigu osobowego w  budynku mieszkalnym:

       Kochanowskiego 10A kl. I

Termin składania ofert do dnia 30.03.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Remont dźwigu w budynku mieszkalnym:- ul. Kochanowskiego 10A kl. I w Warszawie”

Wadium w wysokości 15.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.03.2020 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Remont dźwigu w budynku mieszkalnym:- ul. Kochanowskiego 10A w Warszawie”  należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 16.03.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty (przelewem) w wysokości 30 zł. na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. Marek Oleksiak tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetarg

Przetarg na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Przasnyskiej 24 w Warszawie, w zasobach Administracji Osiedla WSM Zatrasie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Administracja Osiedla Zatrasie

przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Przasnyskiej 24 w Warszawie, w zasobach Administracji Osiedla WSM Zatrasie.

 


ZAMAWIAJĄCY:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Elbląska 14, 01-737 Warszawa

KRS 0000074605,

REGON 000489811,

NIP 525-000-64-95.

 

ORGANIZATOR:

Dyrektor Osiedla WSM Zatrasie

Administracja Osiedla WSM Zatrasie

Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

tel.: (22) 568 97 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 • Termin składania ofert do dnia 24.03.2020 r. do godz. 900 w siedzibie Organizatora
 • Otwarcie ofert w dniu 24.03.2020 r. godz. 1000 pokój nr 11 (I piętro)
 • Materiały przetargowe bezpłatne
 • Wadium w wysokości 30.000,00 zł należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr: 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207 do dnia 23.03.2020 r.
 • Materiały przetargowe do pobrania w siedzibie Organizatora pokój nr 15 (I piętro) od dnia 06.03.2020 r. do 23.03.2020 r. w godzinach od 8­­00 do 1500
 • Wykonawca jest związany ofertą przez czas wynoszący 30 dni.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

 • Agata Szczygielska Dynia
 • Andrzej Braun

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ TERENU OSIEDLA WSM ŻOLIBORZ II PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 41 , UL.GOŁĘBIOWSKIEGO 2,4 W WARSZAWIE.

WSM Administracja Osiedla ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego ogłasza przetarg na;

ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ TERENU OSIEDLA WSM ŻOLIBORZ II PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 41 , UL.GOŁĘBIOWSKIEGO 2,4 W  WARSZAWIE.

Materiały przetargowe w postaci Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)są do nabycia w okresie od dnia 27.02.2020 roku do dnia 12.03.2020 roku w siedzibie Administracji Osiedla WSM Żoliborz II przy ulicy ks. T. Boguckiego 1 w Warszawie, w cenie 50,00 zł (w tym podatek VAT), w dniach: poniedziałek - piątek w godzinach 800-1500, po okazaniu potwierdzenia wpłaty wskazanej wyżej opłaty na rachunek bankowy  Administracji Osiedla WSM Żoliborz II o numerze: 17 1020 1156 0000 7302 0006 5235.

Pobierając SWZ osoby zainteresowane będą zobowiązane do złożenia oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami w sprawie przetargu jest Dyrektor Osiedla WSM Żoliborz II Cezary Kurkus- kontakt tel. 22 839 34 92 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Czytaj więcej...

Wynajęcie lokali użytkowych

Administracja  Osiedla WSM Wawrzyszew

ul. Wolumen 25A, tel.   22 864–63 - 83  

 

ogłasza  konkurs  ofert  na  wynajęcie  lokali użytkowych przy ul.:

 1. PETOFIEGO 3 - o pow. 53,30 m2     - usytuowany w pawilonie handlowym wolno stojącym, posiada dwa wejścia z patio oraz  

                                                               dostępem do rampy  i  podjazdem, –

 1. PETOFIEGO 3 - o pow. 28,20 m2   - usytuowany w pawilonie handlowym  wolno  stojącym wejście od strony patio (obecnie

                                                                     sprzedaż biżuterii, Agencja  Bankowa oraz odbiór  przesyłek). 

 1. DANTEGO 1A - o pow. 13,90 m2  - usytułowany  z tyłu budynku mieszkalnego z niezależnym wejściem obecnie gabinet usług    

                                                               Protetycznych – będzie wolny od 29.02.2020 r.

 1. DANTEGO 7    -  o pow. 40,80 m2  - usytułowany na parterze budynku mieszkalnego  z niezależnym wejściem obecnie sprzeda    

                                                               produktów do stylizacji paznokci i rzęs  będzie wolny 30.04.2020 r.

                                     

Oba lokale wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, zimnej wody, elektryczną z przeznaczeniem  na  działalność handlową, usługową, medyczną itp.                                             

                        

Czytaj więcej...

GENERALNEGO REALIZATORA INWESTYCJI do Wspólnego Przedsięwzięcia w czynnościach faktycznych oraz prawnych mający na celu kompleksowe zrealizowanie w imieniu i na rzecz Warszaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej procesu realizacji Inwestycji Budowlanej pn.: "X L

Oświadczenie do pobrania w załączniku:

Montaż, uruchomienie i 3-letnią konserwację monitoringu w budynkach Osiedla WSM Wawrzyszew.

O G Ł O S Z E N I E

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłasza przetarg na:

Montaż, uruchomienie i 3-letnią konserwację monitoringu w budynkach Osiedla WSM Wawrzyszew.

Wymagane terminy realizacji: 

 • rozpoczęcie wykonania robót -   do 7 dni po  podpisaniu  umowy,
 • zakończenie robót -   wg oferty nie później niż do dnia 31.10.2020 r.
 • gwarancja na wykonanie roboty -   nie mniej niż 36- m-cy od daty odbioru, przedłużenie gwarancji jest jednym z kryteriów oceny oferty.

Specyfikacje Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie,   ul. Wolumen 25 A, pok. 8, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 00  do 14 00.

Czytaj więcej...

Wymianę oświetlenia w górnych pomieszczeniach śmieciowych.

O G Ł O S Z E N I E

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłasza przetarg na:

Wymianę oświetlenia w górnych pomieszczeniach śmieciowych.

Wymagane terminy realizacji: 

 • rozpoczęcie wykonania robót -   do 7 dni po  podpisaniu  umowy,
 • zakończenie robót -   wg oferty nie później niż do dnia 30.06.2020 r.
 • gwarancja na wykonanie roboty -   nie mniej niż 36- m-cy od daty odbioru, przedłużenie gwarancji jest jednym z kryteriów oceny oferty.

Specyfikacje Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie,   ul. Wolumen 25 A, pok. 8, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 00  do 14 00.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Zatrasie ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Zatrasie ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 38,16 m² znajduje się w budynku mieszkalnym przy ul. Przasnyskiej 14A w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal położony jest na parterze budynku, wyposażony jest w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Zatrasie przy ul. Dolnośląskiej 3 w Warszawie, w Kancelarii (pok. nr 15) do dnia 28.02.2020 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Przasnyskiej 14A o pow. 38,16 m²”.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 03.03.2020 r.

Czytaj więcej...

Remont loggii w budynku przy ul. Ks. T. Boguckiego 6 w Warszawie

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont loggii w budynku przy ul. Ks. T.  Boguckiego 6 w Warszawie

                                                               

 • Termin realizacji zamówienia – do 28.08.2020 r.
 • Termin składania ofert – do 04.03.2020 r. do godz. 900
 • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa ks. T. Boguckiego 1
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 04.03.2020 r. o godz.. 1000-
 • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA

17 1020 1156 0000 7302 0006 5235

 • Wysokości opłat: – wadium 6000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.
 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest z-ca dyr. ds. technicznych Andrzej Piórkowski
 • Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
 • Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                

Wymianę wodomierzy do ciepłej i zimnej wody w zasobach Osiedla WSM Żoliborz II,

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymianę wodomierzy do ciepłej i zimnej wody w zasobach Osiedla WSM Żoliborz II,

Etap I – wymiana wodomierzy z opcją zdalnego odczytu przez Zamawiającego

Etap II – serwis rozliczeniowy, ilość ok. 2440 szt. wodomierzy

                                                               

 • Termin realizacji zamówienia dla etapu I – (III-IV 2020 r.), zakończenie do 30.04.2020 r.
 • Termin składania ofert - do 19.02.2020 r. do godz. 900
 • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa ks. T. Boguckiego 1
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.02.2020 r. o godz.. 1000-
 • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA

17 1020 1156 0000 7302 0006 5235

Czytaj więcej...

Położenie gresu na klatkach schodowych i korytarzach w części budynków Osiedla WSM Wawrzyszew

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych krzewów i żywopłotów na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew

Remont częściowy elewacji budynków na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew

ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTU I TERENU SPOŁECZNEGO DOMU KULTURY PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19A W WARSZAWIE.

Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Broniewskiego 9E w zasobach Administracji Osiedla WSM Zatrasie.

WYKONANIE WYMIANY POZIOMÓW INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ i CYRKULACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM PIĘCIOKONDYGNACYJNYM PRZY UL. WRZECIONO 57B ORAZ W PIĘCIU BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDENASTOKONDYGNACYJNYCH PRZY UL. WRZECIONO 6, 12, 52, SZEGEDYŃSKIEJ 5,1

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

z siedzibą przy ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa

ogłasza przetarg na:

WYKONANIE  WYMIANY POZIOMÓW INSTALACJI WODY

ZIMNEJ, CIEPŁEJ   i CYRKULACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM PIĘCIOKONDYGNACYJNYM  PRZY UL. WRZECIONO 57B

ORAZ W PIĘCIU BUDYNKACH MIESZKALNYCH  JEDENASTOKONDYGNACYJNYCH

 PRZY UL. WRZECIONO 6, 12, 52, SZEGEDYŃSKIEJ 5,10

 

Oferta: pisemna oferta wraz z dowodem wpłaty wadium powinna zostać dostarczona w  zaklejonej kopercie do siedziby Administracji Osiedla WSM ”MŁOCINY”

z dopiskiem na kopercie: Przetarg – wykonanie wymiany poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym pięciokondygnacyjnym  przy ul. Wrzeciono 57B oraz w pięciu budynkach mieszkalnych jedenastokondygnacyjnych przy ul. Wrzeciono 6,12,52, Szegedyńskiej 5, 10.

Wymagany termin realizacji:

- rozpoczęcie wyk. usług: do uzgodnienia

- zakończenie wyk. usług: 31.08.2020 r.

Termin składania ofert: do dn. 20.02.2020 r. do godz. 12.00

Czytaj więcej...

Konserwację instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, lokalach użytkowych i pawilonach handlowo-usługowych oraz oświetlenia zewnętrznego będącego w zasobach Administracji Osiedla WSM Zatrasie w okresie 3 lat od podpisania umowy.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Administracja Osiedla Zatrasie

przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Konserwację instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, lokalach użytkowych i pawilonach handlowo-usługowych oraz oświetlenia zewnętrznego będącego w zasobach Administracji Osiedla WSM Zatrasie w okresie 3 lat od podpisania umowy.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Elbląska 14, 01-737 Warszawa

KRS 0000074605,

REGON 000489811,

NIP 525-000-64-95.

 

ORGANIZATOR:

Dyrektor Osiedla WSM Zatrasie

Administracja Osiedla WSM Zatrasie

Dolnośląska 3, 01-737 Warszawa

tel.: (22) 568 97 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...