Inspektor ds. technicznych ogólnobudowlanych WSM Zatrasie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Warszawie, ul Elbląska 14

poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektora ds. technicznych ogólnobudowlanych

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Żoliborz, Osiedle WSM Zatrasie

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie:

Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego (w pełnym wymiarze czasu pracy) 2 etaty- 2 osoby

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

  Elbląska 14

01 – 737 Warszawa 

ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego (w pełnym wymiarze czasu pracy) 2 etaty- 2 osoby 

Główny Księgowy Osiedla/Główna Księgowa 

Miejsce pracy:  Warszawa 

Region: mazowieckie 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:

 • realizacja polityki rachunkowości,
 • prowadzenie wspólnie z dyrekcją gospodarki finansowej osiedla,
 • nadzór nad opracowywaniem planów finansowo-gospodarczych osiedla oraz analiza ich wykonania,
 • nadzór nad opracowywaniem kalkulacji opłat i kosztów działalności osiedla,
 • współpraca z dyrekcją i Radą Osiedla przy przygotowaniu planów finansowo-gospodarczych osiedla i ich zatwierdzaniu,
 • opracowywanie okresowych i rocznych informacji i analiz z realizacji planu,
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką kasową osiedla,
 • sporządzanie deklaracji oraz sprawozdań finansowych okresowych i rocznych, współpraca z biegłym rewidentem,
 • przygotowywanie rozliczeń podatkowych,
 • przeprowadzanie okresowych analiz sald z tytułu zobowiązań i należności,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem i dekretowaniem dokumentów przez podległych pracowników,
 • organizowanie i nadzór nad pracą podległych pracowników, zapewniający prawidłowe funkcjonowanie Działu Księgowości.

Wymagania konieczne:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w spółdzielni mieszkaniowej ( 3 lata),
 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse),
 • znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, spółdzielczego oraz o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • znajomość zasad sporządzania sprawozdań finansowych,
 • doświadczenie we współpracy z biegłym rewidentem,
 • Znajomość programu księgowegoSoftHard / Papirus SQL
 • umiejętność obsługi komputera, MS Office, w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel,

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na kierowniczym stanowisku ( 3 lata),
 • zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania zespołem,
 • dobra organizacja pracy,
 • kultura osobista, odporność na stres.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • umowę o pracę,

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy
 • aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).
 • aktualne oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie prokuratorskie lub sądowe i komornicze związane z działalnością gospodarczą.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Oświadczenie o treści:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej  przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, na stanowisko głównego księgowego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018 r. poz. 1000).

 

Zgłoszenia kandydatów:

 1. Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 21.05.2019 r. do godziny 14:00 pocztą (decyduje data wpływu do kancelarii WSM) lub osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7 parter w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Zarząd WSM ul. Elbląska 14,  01-737 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na głównego księgowego  -  NIE  OTWIERAĆ KOPERTY ”.
 2. Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Zarząd zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną (II etap) wybranych kandydatów spośród osób spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. WSM nie odsyła złożonych ofert.
 6. Zarząd WSM zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

Administrator Osiedle WSM Nowodwory

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Warszawie, ul Elbląska 14

poszukuje osoby na stanowisko Administratora

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Białołęka, Osiedle WSM Nowodwory

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie:

 Zakres czynności:

Całościowy nadzór nad sprawami eksploatacyjno-porządkowymi powierzonego terenu zgodnie z obowiązującym Regulaminem używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM.

 1. Codzienna kontrola stanu sanitarnego budynków i przynależnych im terenów (place zabaw, parkingi, ciągi piesze, zieleń).
 2. Opracowywanie dokumentacji do akceptacji dotyczącej umów zleceń związanych z absencjami.
 3. Opracowywanie zapotrzebowania do akceptacji na środki czystościowe, narzędzia pracy i środków BHP dla gospodarzy domów.
 4. Realizacja zamówień uzgodnionych merytorycznie w trybie „z wolnej ręki” zgodnie z obowiązującym w WSM Regulaminem.
 5. Wydawanie środków czystościowych, narządzi pracy i środków BHP dla gospodarzy domów.
 6. Udział w sprawach związanych z wyodrębnianiem lokali.
 7. Przygotowywanie do akceptacji odpowiedzi do mieszkańców i instytucji dotyczących spraw eksploatacyjno-porządkowych.
 8. Prowadzenie teczek lokali mieszkalnych.
 9. Współpraca z pionem technicznym w zakresie przyjmowania informacji o awariach oraz reklamacjach wpływających od mieszkańców, gospodarzy lub instytucji.
 10. Przygotowywanie do akceptacji przełożonego ogłoszeń wywieszanych na tablicach informacyjnych w budynkach dotyczących bieżącej działalności Administracji Osiedla.
 11. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej do akceptacji przez przełożonego dotyczącej spraw eksploatacyjno-porządkowych.
 12. Udział w pracach komisji przetargowej.
 13. Udział w komisjach odbioru robót.
 14. Udział w posiedzeniach Rady Osiedla
 15. Uczestnictwo w okresowych przeglądach rocznych i pięcioletnich stanu technicznego obiektów i budowli będących w zasobach Osiedla.
 16. Przygotowywanie do akceptacji przełożonego zaświadczeń dla mieszkańców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 17. Wykonywanie innych poleceń wydanych przez Pracodawcę zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

 

 • Wymagania:
 • Wykształcenie minimum średnie.
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku administratora minimum 2 lata
 • Znajomość funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowych.
 • Mile widziane uprawnienia Zarządcy Nieruchomości.
 • Umiejętność redagowania pism, bieżąca obsługa mieszkańców.
 • Zdolności organizacyjne oraz umiejętność zarządzania zespołem pracowników.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Stałe wynagrodzenie + system premiowy (uznaniowy);
 • Świadczenia socjalne.

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • Kserokopie dyplomów, świadectw posiadanych kwalifikacji.

Zgłoszenia kandydatów:

 1. Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 28.05.2019 r. do godziny 14:00 pocztą (decyduje data wpływu do kancelarii WSM) lub osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7 parter w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Zarząd WSM ul. Elbląska 14,  01-737 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Administratora” -  NIE  OTWIERAĆ KOPERTY ”.
 2. Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Zarząd zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną (II etap) wybranych kandydatów spośród osób spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. WSM nie odsyła złożonych ofert.
 6. Zarząd WSM zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej  przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, Biuro Zarządu  na stanowisko „Administrator osiedla Nowodwory” zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych. (Dz. U.  2018 r. poz. 1000).Zostałem/zostałam poinformowany/a, iż przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,  a także prawo do cofnięcia  zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem”.

WSM zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informuję, że;

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie („WSM”), ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074605, www.wsm.pl.
 • W Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powołany został Inspektor ochrony danych, zwany dalej IOD. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach przetwarzania niezbędnych danych w związku z potencjalnym zatrudnieniem lub współpracą; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią; przetwarzanie na podstawie dobrowolnej zgody udostępnionych przez kandydata danych osobowych, których zakres wykracza poza katalog wskazany w kodeksie pracy/przepisach prawa oraz w przypadku wykorzystania danych do innych rekrutacji niż dane zostały podane, prowadzonych przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez WSM lub stronę trzecią należą ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń; prowadzenie statystyk i analiz; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (monitoring); ochrona mienia oraz zachowanie w tajemnicy danych / informacji przetwarzanych w WSM; stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa.;
 • WSM może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rekrutacji kandydatów do pracy; usługi techniczno –informatyczne, w tym analityczne; usługi medycyny pracy. Administrator będzie udostępniać dane osobowe doradcom prawnym lub podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.
 • WSM nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 • Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonego od zakończenia rekrutacji, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania
 • Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie danych osobowych wynikających z przepisów kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak ich podanie jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji
 • W zakresie danych podawanych przez kandydata w procesie rekrutacji, podanie tych danych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji – fakt ich niepodania skutkować będzie nierozpatrzeniem Państwa kandydatury. W zakresie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych spoza katalogu danych określonych w kodeksie pracy lub innych przepisach, wyrażenie zgody jest dobrowolne, bez wpływu na rekrutację.
 • WSM nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie a także nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.