PRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

    Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

zawiadamia o zmianie ogłoszenia na przetarg dwustopniowy na:

na wybór Wykonawcy robót:

budowlano montażowych (wykonanie 2 szybów windowych) wraz z dostawą urządzeń dźwigowych (osobowe) w istniejącym  budynku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3 na klatce nr 3 i 4   w Warszawie.

Ostateczne brzmienie:

Materiały przetargowe (pliki PDF na pendrive i dostęp do „chmury”) są do nabycia od dnia 29 sierpnia 2019 r. do dnia 17 września 2019 r., w siedzibie Biura Zarządu WSM, pok. 112, w cenie 123,00 zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty powyższej kwoty na rachunek bankowy numer: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, przy ul. Elbląskiej 14, 01-737 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00.

Pobierając SWZ, osoby zainteresowane będą zobowiązane do złożenia oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu, przez osoby upoważnione – druk dostępny na stronie internetowej WSM.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: w zakresie procedury przetargowej i kwestiach merytorycznych Przewodniczący Komisji Przetargowej p. Jarosław Kufel, tel. 531 091 307.

Od Oferentów wymagane jest:

- wniesienie do dnia 19 września 2019 r. wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), przelewem na rachunek bankowy WSM: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

- spełnienie wymogów formalnych określonych w SWZ.

Ofertę sporządzoną wg. wymogów SWZ z dopiskiem: „Oferta na dźwigi ul. Popiełuszki 3”, wraz z adnotacją: „Uwaga: nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pok. 7, najpóźniej do 19 września 2019 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14 w Warszawie, w sali konferencyjnej w dniu 19 września 2019 r. o godz. 12.00. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.