Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 410,74 m² znajduje się w budynku Społecznego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19a w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal jest wyremontowany i nadaje się do korzystania w szczególności w celu prowadzenia działalności biurowej. Lokal składa się z: recepcji/lobby, 6 pomieszczeń biurowych, korytarza, dwóch WC oraz pomieszczenia gospodarczego.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Zarządu WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, w Kancelarii (pok. nr 7) do dnia 07.10.2019 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego w SDK”. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 08.10.2019 r.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

- numer PESEL,

- nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu,
 2. c) dane kontaktowe.
  • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 1. Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 15,00 zł. za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowego doliczana jest stawka w wysokości co najmniej 15,00 zł. za 1 m² netto, zryczałtowanych koszów eksploatacji, której to wysokość zostanie ustalona przez strony w momencie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 534-278-991 lub (22) 833-37-39

 1. Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.