PRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg dwustopniowy na:

na wybór:

GENERALNEGO REALIZATORA INWESTYCJI do Wspólnego Przedsięwzięcia w czynnościach faktycznych oraz prawnych, mających na celu kompleksowe zrealizowanie w imieniu i na rzecz Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej procesu realizacji Inwestycji Budowlanej pn: „OSIEDLE SZMARAGDOWE II”, na terenie nieruchomości dz. nr ew. 58/3, 68 i 69 z obrębu: 4-03-06 przy ul. Ceramicznej, Warszawa – Białołęka

 

Materiały przetargowe (pliki PDF na pendrive i dostęp do „chmury) są do nabycia od dnia 29 lipca 2019 r. do dnia 05 września 2019 r., w siedzibie Biura Zarządu WSM, pok. 112, w cenie 500,00 zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty powyższej kwoty na rachunek bankowy numer: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, przy ul. Elbląskiej 14, 01-737 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00.

Pobierając SWZ, osoby zainteresowane będą zobowiązane do złożenia oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu, przez osoby upoważnione – druk dostępny na stronie internetowej WSM.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: w zakresie procedury przetargowej i kwestiach merytorycznych Przewodniczący Komisji Przetargowej p. Jarosław Kufel, tel. 531 091 307.

Od Oferentów wymagane jest:

- wniesienie do dnia 06 września 2019 r. wadium w wysokości: 2 550 000,00 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przelewem na rachunek bankowy WSM: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

- spełnienie wymogów formalnych określonych w SWZ.

Ofertę sporządzoną wg. wymogów SWZ z dopiskiem: „Oferta na wyłonienie GRI - OSIEDLE SZMARAGDOWE II, wraz z adnotacją: „Uwaga: nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pok. 7, najpóźniej do 10 września 2019 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14 w Warszawie, w sali konferencyjnej w dniu 11 września 2019 r. o godz. 13.00. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.