WAŻNA INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze Członkowie Spółdzielni (w tym również Członkowie Oczekujący), którym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z dniem 09.09.2017 r. z mocy prawa utracili członkostwo w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Powyższa Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 25.08.2017 r. w pozycji nr 1596 z mocą obowiązującą od 09.09.2017 r.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

  Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

Usługi medycyny pracy i internistyczne dla pracowników Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Biura Zarządu WSM pok. 104 w cenie 50zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-15:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:

Marzena Wiszniewska e-mail: marzena.wiszniewska@wsm.pl tel. 22 56 13 413,

Od Oferentów wymagane są:

- wniesienie do dnia 18.12.2017 r. wadium w wysokości: 2.500,00zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) na nr konta:

PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ” Oferta na usługi medycyny pracy i internistyczne dla pracowników Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2018” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM KOMISYJNEGO OTWARCIA OFERT” należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok. 7 do 19.12.2017r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w sali konferencyjnej
w dn. 19.12.2017 r. o godz. 12.00.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Przedmiot zamówienia należy wykonać od 01.01.2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NOWEJ INWESTYCJI

WSM Osiedle Szmaragdowe

www.szmaragdowe.wsm.pl

Osiedle Szmaragdowe znajduje się w rejonie ulicy Talarowej i Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka.

Projekt inwestycji obejmuje trzy zespoły mieszkalne, łącznie 10 budynków, z lokalami usługowymi na parterze i garażami podziemnymi, które będą realizowane dwuetapowo. Każdy zespół mieszkaniowy będzie posiadał dziedziniec rekreacyjny zaprojektowany na dachach garaży.

Swoim założeniem urbanistycznym tworzy atrakcyjną i nowoczesną przestrzeń miejską. Grunt, na którym powstaje inwestycja jest własnością Spółdzielni.

Niewątpliwym atutem osiedla jest:

 • bliskość głównych szlaków komunikacyjnych dzielnicy: od zachodu most Marii Skłodowskiej – Curie (Most Północny) z komunikacją tramwajową, a od wschodu ulica Modlińska;
 • pełna oferta edukacyjna: żłobek, przedszkole i szkoła w odległości do 50 m oraz usługowo-handlowa: w niewielkiej odległości sklepy sieci Carrefour-Expres oraz Lidl oraz budowana za ulicą Światowida Galeria Handlowa;
 • wygodny i funkcjonalny rozkład mieszkań.

Niedaleko inwestycji znajdują się  tereny zielone – Wydmy Tarchomińskie i Ogród Jordanowski. 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada 95-letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi, jest gwarantem prowadzenia prawidłowej eksploatacji zasobów, dobrej gospodarki finansowej i bezpieczeństwa na rynku nieruchomości.

O naszej solidności świadczą inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie: Niedzielskiego, Gojawiczyńskiej, Saperska.

Dział Techniczno-Eksploatacyjny WSM  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu i modernizację rozdzielni głównej instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 533 161 701.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Warszawie, ul Elbląska 14

poszukuje osób na stanowisko Zastępca Dyrektora Osiedla ds. Technicznych

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Żoliborz, Osiedle WSM Zatrasie, Osiedle WSM Rudawka

Liczba etatów: 2

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:

 • Organizacja, koordynacja i nadzorowanie działalności osiedla w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego zasobów;
 • Nadzór nad gospodarką remontową osiedla;
 • Opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych remontów bieżących i konserwacji;
 • Opracowywanie rocznych i wieloletnich zestawień potrzeb remontowych osiedla w oparciu o protokoły przeglądów budynków;
 • Przygotowywanie dokumentacji kosztorysowej na remonty bieżące, organizacja komisyjnego przeglądu budynków i urządzeń;
 • Rozpatrywanie skarg i zażaleń członków Spółdzielni w zakresie technicznego utrzymania zasobów;
 • Współpraca z samorządem mieszkańców;
 • Terminowa realizacja zadań wynikających z planu gospodarczo-finansowego, zgodnie z procedurami przyjętymi w WSM;
 • Koordynowanie i kontrola działań pracowników ekipy remontowej i personelu technicznego

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Mile widziana znajomość podstawowych zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
 • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami lub licencja zarządcy nieruchomości;
 • Doświadczenie zawodowe min. 10 lat – w tym co najmniej 5-letni staż na stanowisku kierowniczym – preferowane w spółdzielczości mieszkaniowej;
 • Umiejętność podejmowania decyzji;
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem, umiejętność delegowania obowiązków i motywowania pracowników;
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa spółdzielczego, prawa administracyjnego i prawa pracy wraz z aktami wykonawczymi;
 • Znajomość obsługi komputera oraz programów MS Office, programów kosztorysowych;
 • Dyspozycyjność także w godzinach popołudniowych i wieczornych;
 • Umiejętności analityczne;
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie, odporność na stres.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Stałe wynagrodzenie + system premiowy (uznaniowy);
 • Świadczenia socjalne.

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym ze wskazaniem osiągnięć w ramach kariery zawodowej kandydata dotyczących zakresu kwalifikacji wymaganych w ogłoszeniu;
 • Kopie dyplomów;
 • Kopie uprawnień.

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 06.11.2017 r. pocztą lub osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7 (parter) w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14, 01 -737 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Zastępca Dyrektora Osiedla ds. Technicznych”.

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 677 ze zm.)".

WSM zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Dział Techniczno-Eksploatacyjny WSM

zaprasza do złożenia oferty na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. T. Boguckiego 3 m. 4 na Osiedlu Żoliborz II w Warszawie.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 533 161 701.

Dział Techniczno-Eksploatacyjny WSM

zaprasza do złożenia oferty na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Jasnorzewskiej 5 m. 26 na Osiedlu Bielany w Warszawie. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 533 161 701

Administracja Osiedla WSM „Piaski”

informuje, że posiada do wynajęcia dwa lokale:

 1. o pow. 145,05 m2  (65,05 m2 w parterze i 80 m2 w piwnicy) w budynku Administracji  przy ul. Broniewskiego 71. Lokal wyposażony jest w instalację  elektryczną,  c.o. i c.c.w.
 2. o pow. 21 m2   w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego18, Lokal wyposażony jest w instalację  elektryczną,  c.o. i c.c.w.
 3. Oferty z propozycjami stawki czynszu w kwocie netto, rodzajem prowadzonej działalności, prosimy składać na adres:

                                   Administracja Osiedla WSM ”Piaski”

                                               ul. Broniewskiego 71

                                               01-875 Warszawa

Szczegółowe informacje pod numerem Tel: 22/669-52-52 w 5.

lub: e.rosinska@wsm-piaski.pl

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista w Dziale Członkowsko Lokalowym

Liczba etatów: 1

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Żoliborz

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z podejmowaniem przez Zarząd WSM uchwał dotyczących  wynajmowania lokali użytkowych w WSM, miejsc postojowych i garaży.
 2. Bieżąca aktualizacja elektronicznego wykazu wynajmowanych i wolnych lokali użytkowych w całej Spółdzielni.
 3. Aktualizacja elektronicznego wykazu dzierżawionych powierzchni użytkowych w całej Spółdzielni.
 4. Aktualizacja elektronicznego wykazu wynajmowanych i wolnych miejsc postojowych i garaży w jednostkach bezpośrednio administrowanych przez Zarząd.
 5. Potwierdzanie tytułów prawnych do lokali w tym lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych osobom  uprawnionym i wydawanie stosownych zaświadczeń.
 6. Sporządzanie umów na wynajęcie lokali użytkowych, miejsc postojowych i garaży w jednostkach bezpośrednio administrowanych przez Zarząd.
 7. Sporządzanie umów na dzierżawę powierzchni w jednostkach bezpośrednio administrowanych przez Zarząd.
 8. Systematyczne wprowadzanie zmian danych dot. lokali użytkowych, miejsc postojowych i garaży w elektronicznym systemie ewidencji PAPIRUS.
 9. Prowadzenie rejestru spraw Komisji Członkowsko Mieszkaniowej Rady Nadzorczej WSM.
 10. Kontrolowanie wykonania decyzji i uchwał  Zarządu WSM przekazanych pracownikom Działu w formie wyciągów z protokołów - kwartalne raportowanie wykonania spraw.

Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum średnie, mile widziane studia wyższe na kierunku prawo lub administracja.
 2. Min. 2 letnie doświadczenie w pracy biurowej z uwzględnieniem rejestracji danych.
 3. Mile widziane doświadczenie w pracy w spółdzielni mieszkaniowej.
 4. Znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel.
 5. Mile widziana znajomość programu Papirus.
 6. Dobra organizacja pracy.
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 8. Wysoka kultura osobista.
 9. Samodzielność, odpowiedzialność, skrupulatność.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Stałe wynagrodzenie + system premiowy (uznaniowy);
 • Świadczenia socjalne.

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,

Komplet dokumentów należy przesyłać w terminie do dnia 18.12.2017 r. na adres rekrutacja@wsm.pl lub Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Elbląska 14, 01 -737 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja na stanowisko Specjalisty w Dziale Członkowsko Lokalowym”.

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 677 ze zm.)".

Zgłoszenia nie spełniające wymagań oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. WSM zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami. 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Archiwista w Dziale Członkowsko Lokalowym

Liczba etatów: 1

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Żoliborz

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:

 1. Prowadzenie papierowego oraz elektronicznego zasobu archiwalnego Działu Członkowsko Lokalowego WSM w szczególności poprzez:
 2. a) Porządkowanie teczek w archiwum osób nie przystępujących w poczet członków, posiadających prawo odrębnej własności lokalu w zasobach WSM;
 3. b) Porządkowanie teczek w archiwum członków Spółdzielni – mieszkańców;
 4. c) Porządkowanie teczek w archiwum osób wyodrębnionych ze Spółdzielni;
 5. d) Porządkowanie teczek w archiwum osób, członków skreślonych;
 6. e) Kompletowanie dokumentacji w aktach lokalowych (włączanie dokumentacji do akt lokalowych, zakładanie nowych akt, segregowanie dokumentów);
 7. f) Zakładanie kartotek na nowe mieszkania;
 8. g) Wydawanie i przyjmowanie akt do archiwum,
 9. h) dostarczanie akt do Działów Spółdzielni,
 10. i) sprawowanie nadzoru nad obiegiem teczki w ramach Działów.
 11. Prowadzenie elektronicznego rejestru ksiąg wieczystych urządzonych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali i lokali wyodrębnionych.
 12. Systematyczne wprowadzanie zmian danych dot. lokali w elektronicznym systemie ewidencji PAPIRUS.

Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum średnie, mile widziane studia wyższe na kierunku archiwistyka, administracja lub kurs archiwisty.
 2. Min. 2 letnie doświadczenie w obszarze elektronicznego lub papierowego obiegu dokumentów z uwzględnieniem digitalizacji, rejestracji i porządkowania.
 3. Znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel.
 4. Mile widziana znajomość programu Papirus.
 5. Dobra organizacja pracy.
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 7. Wysoka kultura osobista.
 8. Samodzielność, odpowiedzialność, skrupulatność.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Stałe wynagrodzenie + system premiowy (uznaniowy);
 • Świadczenia socjalne.

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,

Komplet dokumentów należy przesyłać w terminie do dnia 18.12.2017 r. na adres rekrutacja@wsm.pl lub Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Elbląska 14, 01 -737 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja na stanowisko Archiwisty”.

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 677 ze zm.)".

Zgłoszenia nie spełniające wymagań oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. WSM zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami. 

Administracja Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy
 ul. Petofiego 7 m 2

01-917 Warszawa

Zatrudni specjalistę ds. technicznych

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m. in. :

- opracowywanie planów remontów rocznych i wieloletnich oraz terminowa ich realizacja,

- przygotowywanie dokumentacji przetargowej dot. remontów i przeglądów technicznych,

- opracowywanie zestawień potrzeb remontowych, sprawozdań z wykonanych robót,

- koordynowanie i nadzór wykonywanych prac remontowych i konserwacyjnych,

- przygotowywanie umów , aneksów związanych z konserwacją i remontami zasobów,

- zapewnienie rzetelnej i fachowej obsługi mieszkańców Osiedla,

- rozpatrywanie skarg dotyczących technicznego utrzymania Osiedla,

- współpraca z samorządem mieszkańców.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe lub średnie techniczne - budowlane,

- doświadczenie zawodowe min. 5 lat,

- dobra znajomość obsługi komputera (programy MS Word, MS Excel, programy kosztorysowe),

- uprawnienia budowlane oraz staż pracy w spółdzielni mile widziane,

- znajomość przepisów prawa budowlanego,

- komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, odporność na stres.

 

Oferta kandydata winna zawierać:

- CV z listem motywacyjnym,

- kopię dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły, kopię uprawnień.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 926. ze zmianami)”.

Dokumenty należy  złożyć osobiście w terminie do 27 listopada 2017r
w Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy; ul. Petofiego 7 m 2; 01-917 Warszawa,
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na specjalistę ds. technicznych”.

Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Administracja Osiedla zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Administracja Osiedla Bielany

ogłasza konkurs ofert na wynajem magazynu o pow. 24,14 m² znajdującego się w pawilonie przy ul. Daniłowskiego 2/4, w kondygnacji piwnicznej.

Wyposażony jest w węzeł sanitarny oraz licznik elektryczny.

Oferty należy składać w biurze przy ul. Daniłowskiego 3, w godz. 8°° - 15°° pok. nr 7, tel. (22) 834 28 38.

 • Typ lokalu: magazyn
 • Typ oferty: najem
 • Powierzchnia: 24,14 m2

 

Ogłoszenie o wolnych powierzchniach użytkowych w SDK

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do kontaktu w sprawie wynajęcia powierzchni użytkowych w Społecznym Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19a:

1. Sali baletowej nr 20 (tylko w systemie godzinowym) o powierzchni użytkowej  123 m², usytuowanej w przyziemiu budynku, wyposażonej w lustra i poręcze, w której organizowane mogą być np.  zajęcia taneczne i gimnastyczne, występy artystyczne, prelekcje, prezentacje, szkolenia itp.

2. Sali nr 19 (tylko w systemie godzinowym) o powierzchni użytkowej 62,20 m² usytuowanej w przyziemiu budynku, w której organizowane mogą być: wieczory poetyckie, prelekcje, prezentacje, szkolenia itp.

3. Lokali o powierzchni użytkowej 36,00 m² i 56,00 m2 usytuowanych na I piętrze budynku, wyposażonych w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, zimnej wody, z przeznaczeniem na działalność biurową, nieuciążliwą dla użytkowników budynku.

Szczegółowych informacji udziela Biuro SDK pod numerem  tel. 22 833 37 39.

Ogłoszenie o wolnych miejscach postojowych w hali garażowej

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do kontaktu w sprawie wynajęcia miejsca postojowego w hali garażowej znajdującej się w budynku Biura Zarządu, ul. Elbląska 14. Szczegóły warunków najmu u pracowników Biura:

 • pokój 109 i 106
 • lub pod numerem tel. 22 56 13406, 22 56 13421

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada również do sprzedaży wolne miejsca postojowe w hali garażowej znajdującej się na parterze budynku przy ul. Saperskiej 3. Szczegóły warunków sprzedaży w Biurze Zarządu (ul. Elbląska 14): 

pokój 108 i 106

lub pod numerem tel. 22 56 13 419, 22 56 13 421

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA „PIASKI”

Posiada do wynajęcia 4 miejsca w hali garażowej przy ul. Literackiej 9/9a, Literackiej 13 oraz Literackiej 15d/15e.

Szczegóły warunków najmu u administratora budynku lub pod nr. tel 669-52-52 w. 5.

Joomla SEF URLs by Artio